Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

30.06.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 20043260

3. Місцезнаходження: 03026 м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 35

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-29-57, (044) 201-29-94

5. Електронна поштова адреса: Larisa.Fundurat@ua.imptob.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://imperial-tobacco.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою радою Товариства 26.06.2017 року прийнято рiшення вивести зі складу Правління Товариства - припинити повноваження Голови Правління Пеннера Ніколая з 03.07.2017 року. Підстава такого рішення: протокол засідання Наглядової ради Товариства від 26.06.2017 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови Правління Товариства з 01.01.2003 року.

Наглядовою радою Товариства 26.06.2017 року прийнято рiшення призначити на посаду Голови Правління Товариства - Члена Правління Воробйову Галину Миколаївну з 03.07.2017 року. Підстава такого рішення: протокол засідання Наглядової ради Товариства від 26.06.2017 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: начальник вiддiлу закупiвель, керуючий матерiальними ресурсами.

Наглядовою радою Товариства 26.06.2017 року прийнято рiшення призначити на посаду Члена Правління Товариства Тіграняна Едуарда з 03.07.2017 року. Підстава такого рішення: протокол засідання Наглядової ради Товариства від 26.06.2017 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: провідний спеціаліст відділу контролінгу, в.о. начальника відділу контролінгу, начальник відділу контролінгу.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                   

Пеннер Ніколай                                           26.06.2017