Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

16.02.2018

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 20043260

3. Місцезнаходження: 03026 м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 35

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-29-57, (044) 201-29-94

5. Електронна поштова адреса: Larisa.Fundurat@ua.imptob.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://imperial-tobacco.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою радою Товариства 16.02.2018 року прийнято рiшення вивести зі складу Правління Товариства - припинити повноваження Члена Правління Тіграняна Едуарда Карленовича 16.02.2018 року. Підстава такого рішення: протокол засідання Наглядової ради Товариства від 16.02.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління Товариства з 03.07.2017 року. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                   Воробйова Г.М.                                           16.02.2018