Повідомлення про виникнення особливої інформації

05.04.2016


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iмперiал Тобакко Продакшн Україна"
2. Код за ЄДРПОУ: 20043260
3. Місцезнаходження: 03026 м. Київ, вул. Академiка Заболотного, 35
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-29-57, (044) 201-29-94
5. Електронна поштова адреса: Larisa.Fundurat@ua.imptob.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://imperial-tobacco.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 01.04.2016 р. було прийнято рішення про припинення Представництва в Молдові Приватного акціонерного товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна (Reprezentanta din Moldova a Societatii pe Actiuni Privata IMPERIAL TOBACCO PRODUCTION UKRAINE) у зв'язку з економiчною недоцiльнiстю його дiяльностi. Місцезнаходження Представництва - Республіка Молдова, м.Кишинів, вул. Когэлничану, 17/4.
Функції, які виконувало Представництво: надання сприяння діяльності Засновника щодо здійснення просування товарної продукції Засновника, рекламна та маркетингова діяльність.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління                        Пеннер Ніколай                                   04.04.2016